Naudojimosi taisyklės

Registruodamiesi interneto svetainėje Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios vartotojo sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

Taisyklių taikymas ir aiškinimas

Taisyklės reguliuoja teisinius santykius tarp visų registruotų interneto svetainės (toliau – Svetainė)  vartotojų  (toliau – Vartotojas) ir Svetainės savininko UAB "GLORIA LINGUA“, kylančius Vartotojui naudojantis Svetainėje pateikiamomis paslaugomis.

Svetainė skirta skelbti asmenines Vartotojų vestuvių nuotraukas.

Bendrosios sąlygos

Svetainė suteikia Vartotojams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje Vartotojai turi galimybę įkelti savo vestuvių nuotraukas.

Vartotojai atsakingi už publikuojamą informaciją ir nuotraukas.

Svetainė nėra atsakinga  už informacijos, kurią Vartotojai pateikia Svetainėje, teisingumą, išsamumą ir/ar atitikimą teisės aktų reikalavimams.

Svetainė nėra atsakinga už netinkamą ir/ar neteisėtą Vartotojų elgesį.

Svetainė nėra atsakingas už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesiogiai atsirasti kaip Svetainėje pateiktos informacijos padarinys.

Visa atsakomybė už Svetainėje pateiktos informacijos teisingumą ir atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams tenka informaciją pateikusiam Vartotojui.

Svetainė neatsako už autorinių teisių pažeidimą Vartotojams įkeliant nuotraukas.

Autorių teisės į Svetainę ir visą jos turinį priklauso UAB „Gloria lingua“ arba „Gloria lingua“ teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda Svetainei teises į tokią informaciją ir/ar duomenis, išskyrus žemiau išvardintus atvejus:

- bendra Vartotojo informacija (profilis, nustatymai, kontaktinė informacija, tapatybės informacija, mokėjimų rekvizitų informacija, asmeninės žinutės) saugoma tris mėnesius po narystės panaikinimo Svetainėje;
- kliento IP adresai, kuriais jungiamasi prie Svetainės saugoma daugiausiai tris mėnesius nuo paskutinio prisijungimo iš konkretaus IP adreso.

Vartotojo teisės ir pareigos

Vartotojas įsipareigoja:

Registruodamasis Svetainėje pateikti teisingą ir informaciją apie save (tikrą savo vardą bei pavardę ir el.pašto adresą);

Svetainėje registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos registracijos anketos;

Nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams ar sukčiavimui;

Užsiregistravus svetainėje, bet per mėnesį laiko neįkėlus nuotraukų ir nepatvirtinus profilio, profilis yra ištrinamas.

Reikalavimai publikuojamoms nuotraukoms

 1. turi būti ne mažesnė nei 300 x 300 taškų dydžio
 2. dydis turi neviršyti 4 MB, o matmenys turi neviršyti 4000x3000 taškų
 3. turi būti JPG, GIF, PNG formato
 4. vaizdas nuotraukoje turi būti vertikalus arba vertikalus
 5. pagrindinėje nuotraukoje turi matytis jūsų ir sutuoktinio veidai (kitoms nuotraukoms šis reikalavimas netaikomas)
 6. nuotrauka turi buti geros kokybės
 7. draudžiama talpinti nuotraukas, kurių autorinės teisės yra saugomos
 8. draudžiama talpinti kitus asmenis įžeidžiančias ir pornografines nuotraukas
 9. draudžiama talpinti vaikų iki 16 metų nuotraukas (nebent jose jie kartu su Jumis)
 10. draudžiama talpinti svetimas, ne savo šeimos asmenų, nuotraukas be šių asmenų sutikimo. Publikuodami kitų asmenų nuotraukas  Jūs patvirtinate, kad turite jų sutikimą.
 11. Visos svetainėje patalpintos nuotraukos yra laisvai prieinamos visiems svetainės lankytojams, išskyrus tuos atvejus, kai Vartotojas pažymi, kad nuotrauko nebūtų rodomos visiems lankytojams.
 12. Visos svetainėje patalpintos nuotraukos, kurios yra laisvai prieinamos visiems svetainės lankytojams, gali būti naudojamos svetainės reklamai kitose interneto svetainėse, spaudoje, televizijoje.
 13. Neryškios, nesufokusuotos, per tamsios, per šviesios, "grūdėtos", šiukšlinos nuotraukos nebus priimtos į banką. Nuotraukos, neatitinkančios reikalavimų, yra trinamos be išankstinio įspėjimo.

Tapatybės nustatymas

Vartotojas sutinka pateikti tikrą ir neišgalvotą informaciją apie save – vardą, pavardę, sutuoktinio vardą, pavardę. Ši informacija suvedama tapatybės patvirtinimo paraiškoje.

Svetainė papildoma išsaugos Kliento IP adresą, paraiškos pildymo metu.

Siekiant apsaugoti nuo neteisėto kitų asmenų nuotraukų įkėlimo, vykdoma vienkartinė tapatybės nustatymo procedūra, kai prašoma registruotis per elektroninės bankininkystės sistemą ir sumokėti simbolinį mokestį.

Sumokant simbolinį mokestį taip pat įgyjama teisė dalyvauti Svetainės žaidimuose, konkursuose, balsavimuose, galimybė laimėti piniginius ir kitokius prizus.

Tapatybės nustatymas atliekamas sumokant mokestį naudojantis internetinės bankininkystės arba kitais apmokėjimo būdais.

 Prizų lošimas

 Svetainė vienam savo nuotraukas įkėlusiam lankytojui padovanos 100 tūkstančių eurų.

 Dalyvauti įspūdingo prizo lošime galės kiekvienas, kuris įkels savo vestuvių nuotraukas į šią svetainę ir padarys jas prieinamas kiekvienam lankytojui. Prizo laimėtojas bus nustatytas viešos loterijos metu.

 Prizo laimėtojui pinigai bus pervedami į jo asmeninę sąskaitą.

 Žaidimo organizatorius apmokės Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus mokesčius, mokamus laimėjus piniginį prizą

 Prizas bus lošiamas, kai svetainėje užsiregistruos ir savo profilius patvirtins 100 tūkstančių lankytojų, kurie savo nuotraukas nustatys kaip laisvai prieinamas visiems svetainės lankytojams.

 Prizo lošime nedalyvaus tie svetainės lankytojai, kurie įkels savo nuotraukas, bet nesutiks, kad jos būtų laisvai prieinamos visiems svetainės lankytojams.

 Populiariausių svetainėje patalpintų nuotraukų savininkai taip pat galės laimėti 100 eurų ir kitokius prizus.

 Svetainės teisės ir pareigos

Svetainė turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Vartotojo teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Vartotojas pateikė į svetainę, pakeitimu,  Vartotojo paskyros panaikinimu ir uždraudimu Vartotojui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Vartotojas:

 • pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
 • pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;
 • tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip netinkamai elgiasi;

Svetainė turi teisę vienašališkai nutraukti Svetainės veiklą.

Asmens duomenys

Svetainė Vartotojų asmens duomenis naudoja griežtai tik tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti, tai yra tapatybės nustatymui.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis Svetainėje naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, tinkamai apsaugančiomis šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

Svetainė turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Vartotojo pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

Vartotojas suteikia teisę Svetainei valdyti ir tvarkyti Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą Svetainei valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimo valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas negalioja atgal į praeitį.

Svetaine rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.

Svetaine naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui.

Svetainė neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

Taisyklių keitimas

Svetainė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

Svetainę praneš Vartotojui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.

Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.

Naudodamasis Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių ir/ar kainoraščio pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

Atleidimas

Jūs visiems laikams atleidžiate ir atsisakote savo bei jūsų nepilnamečių palikuonių, teisių perėmėjų ir įpėdinių teisių paduoti Svetainę ir bet kurias apsaugotas šalis į teismą dėl bet kokios žalos arba nuostolių, tariamai kylančių dėl bet kokio Jūsų pateikto turinio išleidimo arba panaudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokia žala arba nuostoliais, kuriuos galite patirti peržiūrėdami, pakraudami arba įkraudami bet kokį šio tinklalapio turinį.

Jūs sutinkate atleisti bet kokias ir visas pretenzijas, kurias turite arba galite turėti Svetainei,  kylančias Jūsų dėl naudojimosi šia Svetaine,  nesvarbu, ar Jūs apie jas žinote, ar ne, ir atsisakyti teisės pasinaudoti ta dalimi ir jos teikiamomis privilegijomis, o taip pat panašiais statutais, taisyklėmis ir potvarkiais.

Atsakomybės apribojimas

Jokiomis aplinkybėmis, įskaitant, bet neapsiribojant aplaidumu,  Svetainė nebus atsakinga už specialius, šalutinius, tiesioginius, netiesioginius, baudžiamuosius arba pasekminius nuostolius arba kompensaciją už juos, kylančius dėl Jūsų naudojimosi arba negalėjimo naudotis šiuo tinklalapiu, bet kokiu tinklalapio turiniu, paslaugomis, funkcijomis, produktais ir/arba bet kokia su tuo susijusia programine įranga, net jei Svetainė arba jos įgaliotas atstovas buvo įspėti apie tokios kompensacijos galimumą. Taikomi įstatymai negali suteikti atsakomybės arba šalutinių ar pasekminių nuostolių kompensacijos apribojimo arba išskyrimo, todėl aukščiau paminėtas apribojimas arba išskyrimas Jums negali būti taikomas.

Baigiamosios nuostatos

Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi tarp Administratoriaus ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Svetainės buveinės vietą.

Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Svetainės  laiką. Klientas turi teisę nutraukti teisinius santykius su svetaine bet kuriuo metu, tačiau tik įvykdęs visas savo pareigas pagal šias Taisykles.

Svetainės administracija

Amzinaitavo730 100 jpg